Vyhľadávanie

V ponuke je 36 nehnuteľností.

V dnešnej dobe klient nemá úplne presné a korektné informácie o poplatkoch, ktoré hradí realitným kanceláriám v prípade, že sa rozhodne o spoluprácu s niektorou spoločnosťou pri predaji alebo prenájme svojej nehnuteľnosti. Vznikajú tak rôzne klamlivé situácie, ktoré vrhajú na realitný obchod negatívne ohlasy. My pred našimi klientmi nemáme dôvod zatajovať naše ceny. Možno nepatríme medzi najlacnejšie realitné spoločnosti, no stojíme si za kvalitou našich služieb. Spolupracujeme len s overenými firmami, ktoré poskutujú prvotriedny servis ako právny a notársky, tak aj hypotekárny. Našou prácou nie je byť najlacnejší na trhu, ale byť plnohodnotným partnerom pre všetkých našich klientov, ktorý sa na nás obracajú s dôverou, pri realizácii ich požiadaviek o bývaní.

 

CENNÍK
realitných služieb našej spoločnosti

Victory Investments, s. r. o. je platcom DPH

 

1 - Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

 

do 49.999 EUR - 5 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR bez DPH)

od 50.000 do 99.999 EUR - 5 %  z kúpnej ceny (minimálne 3.000 EUR bez DPH)

od 101.000 do 499.999  EUR - 3 % z kúpnej ceny ( minimálne 2 % )

od 500.000 EUR - dohodou 

 

2 - Služby zahrnuté v provízii :

 

a.) uskutočnenie dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií 

b.) zistenia parametrov nehnuteľnosti

c.) rokovania s klientom 

d.) príprava cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti

e.) náhrada za pohonné hmoty

f.) v prípade predaja úhrada kolku za návrh na vklad vo výške 66 eur

g.) zabezpečenie návrhov zmluvnej dokumentácie ( kúpna zmluva, rezervačná zmluva, nájomná zmluva a pod. )

h.) náhrada za strávený čas pri obhliadkach a spracovaní ponuky

i.) kompletný servis a súčinnosť pri realizovaní obchodu

j.) zabezpečovanie vyzdvyhnutia potrebnej dokumentácie pre uskutočnenie a realizáciu obchodu

k.) inzerovanie nehnuteľnosti na platených inzertných portáloch

 

3 - Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

 

Minimálna výška provízie sprostredkovateľa Victory Investments za sprostredkovanie prenájmu je výška jedného mesačného prenájmu.

Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla nájomca nehnuteľnosti ak nie je dohodnuté inak).

 

4 - Individuálne služby a úkony (štandardne sú zahrnuté v cene provízii) na základe predošlej objednávky ak klienta nezastupujeme pri predaji alebo prenájme jeho nehnuteľnosti a požiada nás o dané služby:

 

Nábor nehnuteľnosti   300 EUR s DPH - Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

 

Inzerovanie nehnuteľnosti  20 EUR s DPH / deň - Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške  30€ s DPH/ deň.

 

Obhliadky  30 EUR s DPH/ obhlliadka - Nárok na náhradu za vykonanie obhliadok vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).Ak to nie je zahrnuté v provízii.

 

Osobná asistencia  30 EUR s DPH za každú začatú polhodinu -  Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť, alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške  30 € / za každú začatú polhodinu.

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

 

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie  Variabilná cena  - Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

  1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
  2. paušálnej sumy 15 € s DPH ako náhradu za strávený čas a
  3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km s DPH, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

 V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“. 

Príklad: Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € s DPH + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € s DPH (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

 

Zabezpečenie návrhov zmluvnej dokumentácie ( rezervačná zmluva, nájomná zmluva, zmluva o prevode, zmluva o budúcej zmluve a pod )  400 EUR s DPH - Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). Cena je štandardne zahrnutá v provízii pri predaji alebo prenájme. Uvedená suma sa hradí v prípade ak si klient objedná naše služby, kde nehnuteľnosť nie je sprostredkovaná našou spoločnosťou.

Ocenenie nehnuteľnosti pre úradné účely. ( dedické konanie, vlastná potreba, notárske účely. ) cena 48 eur s DPH