Vyhľadávanie

V ponuke je 46 nehnuteľností.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa nasledovné nehnuteľnosti

 

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb,

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome1) (ďalej len "daň z bytov").

 

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením21) v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 

Podrobné informácie nájdete na odkaze : https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Legislativa/2015.02.19_zak_miest_dan_11.pdf

 

Daň z nehnuteľnosti pri dedení

 

Predmetom dane z príjmov nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný dedením podľa  Občianskeho zákonníka v okamihu nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo práva a inej majetkovej hodnoty s výnimkou príjmu z neho plynúceho.  Za príjem získaný dedením sa považuje

  • nehnuteľnosť, byt, nebytový priestor alebo ich časti (nehnuteľnosť),
  • hnuteľná vec,
  • práva alebo iné majetkové hodnoty.

 

FAQ

 

Otázka č. 1 – Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením

Fyzická osoba nadobudla na základe uznesenia o dedičstve po zomrelom poručiteľovi nehnuteľnosť v hodnote 200 000 eur. Je tento nepeňažný príjem predmetom dane a vzniká fyzickej osobe povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní?

Odpoveď

Nepeňažný príjem vo forme nehnuteľnosti nadobudnutej priamo na základe osvedčenia o dedičstve nie je predmetom dane z príjmov a dedičovi nevzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní.

 

Otázka č. 2 – Príjem získaný z vyplatenia finančnej sumy podľa osvedčenia o dedičstve

Na základe osvedčenia o dedičstve po zomrelom poručiteľovi nadobudol jeden z dvoch dedičov nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva s tým, že bol povinný druhému dedičovi vyplatiť finančnú čiastku rovnajúcu sa ½ z hodnoty nehnuteľnosti. Vzniká fyzickej osobe povinnosť tento príjem v hotovosti priznať v daňovom priznaní a zaplatiť daň?

Odpoveď

Nakoľko aj vyplatenie finančnej náhrady dedičovi vyplýva z uznesenia o dedičstve, tento príjem nie je predmetom dane z príjmov a dedičovi nevzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní.

 

Otázka č. 3 – Príjem získaný z predaja umeleckého diela nadobudnutého dedením

Daňovník nadobudol umelecký obraz v hodnote 100 000 eur dedením po svojom otcovi. Tento obraz predal za 80 000 eur. Podlieha príjem z predaja obrazu dani z príjmov?

Odpoveď

Príjem z predaja obrazu je predmetom dane  z príjmov, nakoľko sa jedná už o príjem plynúci z príjmu získaného dedením. Tento príjem z predaja hnuteľnej veci nezaradenej do obchodného majetku daňovníka je však od dane z príjmov oslobodený a daňovníkovi nevzniká v súvislosti s týmto príjmom žiadna daňová povinnosť.

 

Otázka č. 4 – Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením

Fyzická osoba nadobudla na základe uznesenia o dedičstve po zomrelom poručiteľovi nehnuteľnosť v hodnote 200 000 eur. Túto nehnuteľnosť predala za 250 000 eur. Je príjem z predaja nehnuteľnosti predmetom dane a vzniká fyzickej osobe povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní?

Odpoveď

Nepeňažný príjem vo forme nehnuteľnosti nadobudnutej priamo na základe osvedčenia o dedičstve v sume 200 000 eur nie je predmetom dane z príjmov a dedičovi pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením nevzniká povinnosť tento nepeňažný príjem priznať v daňovom priznaní. Príjem z predaja tejto nehnuteľnosti vo výške 250 000 eur však už je predmetom dane z príjmov, ale je od dane oslobodený, ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti  preukázateľne do vlastníctva poručiteľa, ak sa jednalo o dedenie v priamom rade alebo niektorým z manželov, alebo ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa smrti poručiteľa do dňa predaja nehnuteľnosti, ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá dedením v nepriamom rade. 

 

Otázka č. 5 - Príjem z nadobudnutia obchodného podielu dedením

Fyzická osoba nadobudla na základe uznesenia o dedičstve po zomrelom manželovi obchodný podiel v obchodnej spoločnosti. Má fyzická osoba (manželka) povinnosť tento príjem vyčíslený v uznesení o dedičstve zdaniť?

Odpoveď

Nepeňažný príjem vo forme nadobudnutia obchodného podielu v obchodnej spoločnosti na základe uznesenia o dedičstve nie je predmetom dane z príjmov a dedičovi nevzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní. Ak by však manželka dosiahla príjem z prevodu tohto obchodného podielu na inú fyzickú osobu, potom príjem z prevodu obchodného podielu je predmetom dane z príjmov, pričom jeho zdanenie závisí od dátumu jeho nadobudnutia.

Článok čerpaný priamo z oficiálnych zdrojov Finančnej správy odkaz na článok : https://podpora.financnasprava.sk/555634-Pr%C3%ADjem-z%C3%ADskaný-deden%C3%ADm

Pre plnohodnotné a aktuálne informácie sme daný článok čerpali zo zákonníka a finančnej správy. V texte nájdete odkazy presmerovania priamo na zdrojové stránky, kde nájdete podrobné informácie.